Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SW designs. en een opdrachtgever waarop SW designs. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SW designs., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SW designs. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

De door SW designs. gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SW designs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SW designs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht SW designs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Het verschuldigde bedrag voor de diensten van SW designs wordt door SW designs samen met de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst bepaald, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien er geen bedrag wordt overeengekomen is het standaard uurtarief vermenigvuldigt met het aantal bestede en/of nog in te schatten uren van SW designs van toepassing. Het uurtarief wordt bepaald per overeenkomst.Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico–overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen SW designs en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SW designs derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SW designs dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

SW designs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

SW designs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door SW designs of door SW designs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten inclusief de vergoeding van de te maken reiskosten.

Opdrachtgever vrijwaart SW designs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SW designs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SW designs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SW designs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SW designs zijn verstrekt, heeft SW designs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan SW designs ter beschikking heeft gesteld. SW designs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SW designs. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SW designs gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SW designs bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SW designs op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SW designs een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SW designs gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SW designs daardoor direct of indirect ontstaan.Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

SW designs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst SW designs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van SW designs kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is SW designs bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SW designs kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SW designs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SW designs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien SW designs tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SW designs anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.Artikel 5. Ontoerekenbare tekortkomingen

SW designs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SW designs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SW designs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. SW designs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SW designs zijn verbintenis had moeten nakomen.

SW designs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien SW designs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SW designs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 6. Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SW designs aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SW designs aangegeven. SW designs is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

SW designs heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

SW designs kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SW designs kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SW designs echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.Artikel 7. Eigendomsrechten

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendommen waaronder octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan SW designs. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend SW designs daartoe bevoegd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

SW designs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of herdistribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkenrechten, tekeningen of modelrechten, auteursrechten of portretrechten berusten die de opdrachtgever heeft aangeleverd zonder SW designs op de hoogte te stellen van het bestaan van betreffende recht of rechten.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is SW designs te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door SW designs tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van SW designs, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.Artikel 8. Aansprakelijkheid

Voor zover SW designs bij activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en producten van derden, kan SW designs op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.

SW designs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

SW designs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

fouten in een gemaakt ontwerp of geschreven tekst/gegevens, indien de opdrachtgever reeds zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zou zijn geweest.

5. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van SW designs of de bedrijfsstelling van SW designs, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de omvang van de opdracht

6. Elke aansprakelijkheid vervalt na een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid dan wel de overeenkomst is beeindigd.Artikel 9. Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SW designs en de door SW designs bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever SW designs van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.Artikel 10. Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart SW designs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SW designs toerekenbaar is.

Indien opdrachtgever aan SW designs informatiedrager, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers vrij zijn van virussen en defecten.Artikel 11. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SW designs gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SW designs zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SW designs niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.Artikel 12. Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van SW designs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SW designs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Artikel 13. Overige bepalingen

Is aan de opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.“

Op elke overeenkomst tussen SW designs en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

SW designs behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Heb je een vraag?
Stuur me een berichtje. Ik reageer meestal binnen een paar uur :)
WhatsApp
Messenger
Mail
© 2024 SW designs. - Simon Wijers
Algemene voorwaarden
SW designs.
simonwijers@gmail.com
06 175 199 79
Stationsweg 130
5807 AD Oostrum
KvK: 55387586
© 2024 SW designs. - Simon Wijers
Algemene voorwaarden
SW designs.
simonwijers@gmail.com
06 175 199 79
Stationsweg 130
5807 AD Oostrum
KvK: 55387586
KLIK
NIET
ZEKER?